Synpunkter

Här finner du information om hur du kan lämna dina synpunkter.

Synpunkter på verksamheten

Vi på Curt Nicolin Gymnasiet vill alltid ha hög kvalitet i allt vi gör! Vi vill att CNG ska vara så bra som möjligt i alla avseenden och vi vill ständigt förbättras och utvecklas. Vi vill också gärna ta del av vad du tycker om oss. Detta oavsett om du har ett förslag på ett förbättringsområde eller bara vill ge beröm.


Enligt 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid en skola.
På Curt Nicolin Gymnasiet gäller följande rutin:

1. Prata med berörd personal
I första hand bör du som har synpunkter eller klagomål på något i verksamheten vända dig till berörd skolpersonal eller mentor.

2. Kontakta programrektor eller rektor

I händelse av att berörd personal eller mentor inte lyckats åtgärda klagomålet kontaktas programrektor eller rektor.

Rektor på skolan ansvarar för att det skyndsamt görs en utredning gällande den situation som klagomålet handlar om och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till problemet eller eventuella brister. Rektor ansvarar för att den som lämnat in klagomålet får återkoppling i ärendet. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas.

Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via bokat besök.

Rektor, Anders Södergren Tel. 076-0001904, e-post: anders.sodergren@cng.se

3. Lämna ett klagomål till huvudmannen
Enligt Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha varit i kontakt med skolans rektor kan du vända dig till skolans vd, som är nivån över rektor.

Skolans vd hanterar sedan ärendet tillsammans med styrelsen (huvudmannen) för Curt Nicolin Gymnasiet AB och håller dig informerad om utredningen och dess beslut. Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men då kan du inte få någon återkoppling. VD ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas.

VD, Magnus Ekenblom Tel. 072-5669211, e-post: magnus.ekenblom@cng.se


Visselblåsning

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ska det finnas en möjlighet för anställda på en skola eller ett företag samt för personer med motsvarande insyn i verksamheten, så som exempelvis praktikanter och inhyrd personal, att anonymt slå larm om ett missförhållande.


Visselblåsartjänsten kan alltså användas för att rapportera missförhållanden som du har fått del av i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det också finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Visselblåsarfunktionen omfattar inte mindre allvarliga arbetsmiljöproblem eller annat som ska anmälas och hanteras enligt Curt Nicolin Gymnasiets vanliga rutiner. Visselblåsningar som uppfyller lagens kriterier skyddas av lagen.

Curt Nicolin Gymnasiet AB samverkar med- och använder sig av Qnisters webbaserade visselblåsarkanal för att underlätta för den som vill slå larm och som vill vara anonym.

Mer information hur du går till väga och processen finns under länken nedan.


En Visselblåsaranmälan kan göras på tre sätt:

1. Via webben – Rapportera genom Curt Nicolin Gymnasiets webbaserade visselblåsarkanal: https://whistle.qnister.com/CNG

2. Via brev – Skicka ett brev till Curt Nicolin Gymnasiet AB, att: Magnus Ekenblom, Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång

3. Via telefon – Ring Magnus Ekenblom, VD, Curt Nicolin Gymnasiet AB, tel: 072-5669211